slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Mẹ Maria

Mẹ Maria Sứ Giả Tình Yêu Thiên Chúa
(Ngưỡng Nhân Lưu Ấu Nhi)

 1. Đức Mẹ Hiện Ra Với Thánh Đaminh, Năm 1214
 2. Đức Mẹ Hiện Ra Với Thánh Simon Stock, Năm 1251
 3. Đức Mẹ Hiện Ra Với Thánh Brigit, Năm 1310
 4. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Gadalupé, Mễ Tây Cơ, Năm 1531
 5. Đức Mẹ Hiện Ra Với Nữ Tu Maria d'Agreda,  1627
 6. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lavang, Việt Nam, Năm 1798
 7. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Paris, Pháp Năm 1830
 8. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Paris, Pháp Năm 1836
 9. Đức Mẹ Hiện Ra Với Nữ Tu Justine Bisqueyburu, 1840
 10. Đức Mẹ Hiện Ra Tại la Salette , Pháp Năm 1846
 11. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức, Pháp năm 1858
 12. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Pontmain, Pháp Năm 1871
 13. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Knock, Ái Nhĩ Lan, Năm 1879
 14. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Tilly-Sur-Seulles, Pháp 1896
 15. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Mantara, Lebanon, 1908-1911
 16. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Belgique, Năm 1910
 17. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima Bồ Đào Nha, Năm 1917
 18. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Beauraing, Belgique, 1932-1933
 19. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Banneux, Belgique, 1933
 20. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Kerizinen, Pháp 1938
 21. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Montichari, Nước Ý 1947-1966
 22. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lipa, Phi Luật Tân 1948-1949
 23. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Necedah, Wisconsin, Hoa Kỳ 1949-1951
 24. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Jerusalem, Do Thái 1954
 25. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Garabandai, Tây Ban Nha 1961
 26. Đức Mẹ Hiện Ra Tại San Samiano, Nước Ý 1964
 27. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Zeitoun, Ai Cập 1968
 28. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Bayside Hills, Queens, Nữu Ước (New York) Hoa Kỳ 1970
 29. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Milan, Ý 1972
 30. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Betania, Venezuela 1976
 31. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Kibeho, Rwanda, 1981
 32. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje, Nam Tư 1981
 33. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Hrusshiv, Liên Sô 1987
 34. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Scottsdale, Arizona 1987
 35. Đức Mẹ Hiện Ra Tại Sicily, Akita, Naju

Linh Địa Đức Mẹ
( Lm Thu Băng CMC )

 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.