slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Lời kinh đẹp nhất thiên niên kỷ, tr 5-6

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,… xin cứ dùng con làm tất cả, cho mọi người được hạnh phúc an vui. Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài là tình yêu và lẽ sống của con.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.