slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Nhóm Phaolo

Nhóm Phaolo

Comments

Thực hành tình bạn qua chia sẻ cảm nghiệm và nuôi dưỡng tình bạn trong Chúa Kitô vì Chúa Giêsu đã nhận Chúng ta làm bạn hữu thân tình . " Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy..." (Ga 15: 12-17)  đó là " Mến Chúa yêu người "
Tình Bạn : Một khi sống chân tình với mọi người như chính Chúa đã cư xử tốt lành với chúng ta, mối tương quan giữa mọi người với nhau càng phong phú và đầy ân sủng. Như thế Tình bạn này chính là tình bạn của những người bạn tràn đầy ân sủng. 

Group roles and permissions: 
Use default roles and permissions

Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.