Warning message

  • The service having id "linkedin" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "print" is missing, reactivate its module or save again the list of services.
  • The service having id "facebook_like" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Mười Điều răn

4 posts / 0 new
Last post
tomnguyen715
Offline
Joined: 11/16/2011 - 11:17
Mười Điều răn

(The Ten Commandments)
(Thiên Chúa dạy trong Cựu Ước)
Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:
Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự,
Thứ hai, chớ kêu Tên Đức Chúa Trời vô cớ,
Thứ ba, giữ ngày Chúa nhật,
Thứ bốn, thảo kính cha mẹ,
Thứ năm, chớ giết người,
Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục,
Thứ bảy, chớ lấy của người,
Thứ tám, chớ làm chứng dối,
Thứ chín, chớ muốn vợ chồng người,
Thứ mười, chớ tham của người,
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen
 
Trong mười Điều răn, Điều răn nào chúng ta thường phạm nhiều nhất.

kevint0420
Offline
Joined: 11/17/2011 - 14:37
Thứ sáu, chớ làm sự dâm dục

Lúc còn trẻ tôi thường phạm điều răn thứ sáu nhiều nhất. Cả trong tư tưởng cũng như hành động. Tôi nghỉ rất ít người trong chúng ta phạm điều răn thứ năm.

ngocthach
Offline
Joined: 12/30/2011 - 08:38
"Mười Điều Răn" nghĩa là gì?

"Mười Điều Răn" có nghĩa là "mười lời" (Xh 34, 28), tóm tắt Lề luật do Thiên Chúa ban cho dân Israel trong bối cảnh của Giao ước qua trung gian Môsê. Khi trình bày các giới răn về tình yêu đối với Thiên Chúa (ba giới răn đầu) và đối với tha nhân (bảy giới răn sau), Mười Điều Răn vạch ra cho dân Chúa và từng người con đường dẫn đến cuộc sống được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi. 

ngocthach
Offline
Joined: 12/30/2011 - 08:38
Liên hệ giữa Mười Điều Răn với Giao ước như thế nào?

Mười Điều Răn phải được hiểu dưới ánh sáng của Giao ước; trong ánh sáng đó Thiên Chúa tự mạc khải và cho biết ý muốn của Ngài. Bằng việc tuân giữ các giới răn, dân Chúa muốn nói lên sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa và đáp lại sáng kiến yêu thương của Ngài với lòng biết ơn. 

Log in to post comments