slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Giáo Hội Việt Nam

 • THỜI KỲ KHAI SINH (1533-1659)

  Sau khi Lê Lợi chiến thắng quân Minh, triều đại Lê kéo dài hơn 350 năm (1428-1788) có lúc thịnh, lúc suy và đầy biến động. Trong thế kỷ XV, xã hội Việt Nam ổn định, nông nghiệp được phục hồi và phát triển, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống và Phật giáo trở thành tôn giáo của dân gian. Sang thế kỷ XVI, nhà Lê suy yếu với các ông vua ham mê tửu sắc, triều đình thiếu người tài trí, xã hội bắt đầu hỗn loạn. Năm 1527, Mạc Đăng Dung lật đổ vua Lê lập ra triều Mạc ở Thăng Long, Hà Nội.

 • Lược Sử Giáo Hội Việt Nam

  Như Giáo Hội toàn cầu được sinh ra từ cạnh sườn bị đâm thâu của Đức Giêsu trên thập giá và phát triển theo từng giai đoạn với những cuộc bách hại, Giáo hội Việt Nam cũng đi lại những quãng đường gian khổ như thế trong lịch sử đời mình.

 • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Trong dòng lịch sử Giáo hội Việt Nam, người ta ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng cho đức tin và tình yêu, trong số đó có 117 vị được Giáo Hội tôn vinh Chân Phước qua bốn đợt:

  Ngày 27-5-1900, đời Đức Lêô XIII  : 64 vị

  Ngày 20-5-1906, đời Đức Piô X   :  8 vị

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.