slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội

NGÀY THỨ 31:
BÀI ĐỌC
Ga 8, 31-42 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi". Họ thưa lại Người: "Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói 'Các ngươi sẽ được tự do'?". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi". Họ đáp lại: "Cha chúng tôi chính là Abraham!" Chúa Giêsu nói: "Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Điều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!" Họ lại nói: "Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!" Chúa Giêsu nói: "Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến".
 
SUY NIỆM
Ngày nay, người ta đang nói đến một tệ nạn nô lệ mới: "nô lệ tình dục (sex slave)". Những cô gái ở các nước nghèo, trong đó có Việt Nam bị bán hay bị dụ dỗ mang thân cho người mua vui. Nhiều cô gái còn rất trẻ đã phải đi làm nô lệ tình dục. Các cô gái này không thể tự mình giải thoát được vì thiếu "đô la" chuộc thân. Muốn giải thoát các cô gái này, cha mẹ các cô phải nhờ tới người có lòng bác ái cứu giúp hay phải đi vay vượn tiền. Khi nghe những tin tức như thế ai cũng cảm thấy đau lòng và xót thương cho số phận của họ.
Khi tôi tưởng mình đang hạnh phúc được tự do, thì Chúa nói: "Hễ tôi phạm tội thì tôi đang làm nô lệ cho tội". À, thì ra chính mình cũng đang làm nô lệ dưới một hình thức khác. Tội là nhà tù vẫn đang giam cầm, trói buộc tôi. Tôi không thể tự cứu thoát mình được như những cô gái kia, mà tôi phải nhờ đến "ơn cứu chuộc" của Chúa Giêsu. Chỉ có một Chúa Giêsu mới có thể cứu tôi khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Ngày nào tôi không có "Giêsu" thì tôi vẫn đang làm nộ lệ, ngày nào tôi có "Giêsu" thì chính Ngài giải thoát tôi được tự do. Vì thế, lạy Chúa, con biết con cần Chúa là vậy. Vì thế, con biết con cần cám ơn Chúa là vậy.
 
THỰC HÀNH
Ga 8,34-36 Chúa Giêsu trả lời rằng: "Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự.
- Với chính mình: tin vào Chúa Giêsu, cậy nhờ ơn cứu độ của Chúa Giêsu.
- Với tha nhân: Cầu nguyện cho họ. Xin Chúa giải thoát những ai bị ngăn trở, ràng buộc.
- Với Chúa: cám ơn sự cứu độ của Chúa Giêsu. Xin Chúa luôn bảo vệ, giải thoát khỏi tội lỗi.
 
GHI NHỚ
Ga 8,32 "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi"
 
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, con cám ơn Chúa đã đến để giải thoát gông xiềng tội lỗi cho con, để con được tự do làm con cái của Chúa. Xin giúp con nhìn ra tội, tránh xa tội để con không làm nô lệ trong tội nữa. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.