slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Tuân giữ lề luật Chúa

NGÀY THỨ 19:
BÀI ĐỌC
Mt5, 17-19 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời".
 
SUY NIỆM
Trong 10 điều răn Chúa truyền cho ông Môsê trên núi Sinai, thì 3 điều đầu tiên là bổn phận của con người đối với Chúa, còn 7 điều còn lại là liên quan đến con người. Có thể nói Chúa quan tâm đến con ngươi cách riêng, nhất là đạo hiếu, vì Chúa đặt giới răn thảo hiếu cha mẹ đứng đầu các giới răn liên quan đến con người. Ngày nay con người đang có khuynh hướng phạm luật nhiều hơn là tuân giữ luật. Thí dụ như người ta xem việc làm việc ngày Chúa nhật là chuyện bình thường. Ly dị là chuyện của thời đại văn minh hôm nay. Ăn ở với nhau trước hôn nhân là chuyện văn minh, tiến bộ v.v... Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh tâm hồn tôi: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành, và ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời.
Trong sách Êdêkien 22,28 Thiên Chúa đã nói như sau: "Các tư tế đã vi phạm lề luật của Ta, xúc phạm đến các nơi thánh của Ta, không phân biệt thánh thiêng với phàm tục và không dạy người ta nhận ra sự khác biệt giữa ô uế với thanh sạch. Chúng đã nhắm mắt lại để khỏi thấy các ngày Sa-bát của Ta. Ta đã bị xúc phạm giữa chúng". Vai trò của các linh mục và người có trách nhiệm rất quan trọng trong việc làm gương và hướng dẫn người khác tôn trọng lề luật của Chúa. Giữ lề luật Chúa với trái tim mới là điều đẹp lòng Thiên Chúa.
 
THỰC HÀNH
Mt 5,19 Ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.
- Với chính mình: trung thành tuân giữ các giới răn của Chúa. Quyết tâm không đi lễ trễ hay ra về sớm.
- Với tha nhân: nhắc nhở họ về các giới răn của Chúa.
- Với Chúa: xin lỗi Chúa về vì đã phạm giới răn Chúa, xin ơn biết kính sợ Chúa.
 
GHI NHỚ
Mt 5,18 Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.
 
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, sống giữa xã hội đen và tự do cấp tiến hôm nay, có lúc con đã nhắm mắt hay làm ngơ trước việc tuân giữ giới răn và lề luật của Chúa. Ngày Sabát được làm ra để dành cho con người và cho lợi ích của con người. Xin cho con nhận ra giá trị cao quý của thánh lễ và tham dự cách sốt sắng. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.