slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy tha thứ bảy mươi lần bảy

NGÀY THỨ 18:
BÀI ĐỌC
Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".
SUY NIỆM
Hôm nay, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Bảy mươi lần bảy tức là 490 lần. Trời, tha cho người ta một lần đã là khó khăn rồi, huống chi phải tha tới bảy mươi lần bảy. Nếu Chúa nói tôi là một con người phải tha thứ đến bảy mười lần bảy, thì có lẽ Chúa là Thiên Chúa sẽ tha cho tôi đến bảy mươi ngàn lần bảy. Nếu Chúa chỉ tha một có lần thì ngay cả Thánh Phêrô cũng không lọt sổ đen. Thách đố lớn lao của tôi không phải tha thứ cho người tôi yêu, cho anh em của tôi mà cho kẻ thù của tôi. Có khi người tôi yêu nhất lại trở thành kẻ thù ghét nhất của tôi. Khi tôi không tha thứ thì tôi luôn luôn là người thua cuộc, vì tôi ôm ấp điều ấm ức, nỗi thù hận đó ở trong lòng. Sự không tha thứ là con dao hai lưỡi giết chết tâm hồn và thể xác tôi. Sự không tha thứ như là nồi nấu áp xuất vậy, lúc nào sức ép ở bên trong cũng căng thẳng muốn đẩy bung cái nắp ra. Một khi tha thứ là lúc tôi được giải thoát và được chữa lành.
THỰC HÀNH
Mt 18, 32-35 Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
- Với chính mình: Quyết tâm tha thứ cho người khác. Đọc kinh tha thứ.
- Với tha nhân: cầu nguyện cho người làm đau lòng, cho kẻ thù nghịch của mình.
- Với Chúa: xin Chúa giúp sức mạnh, cản đảm để có thể tha thứ.
GHI NHỚ
Mt 18, 21-22 Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy con phải tha thứ cho người khác không điều kiện, như Chúa vẫn hằng tha thứ cho con. Mùa Chay này, con xin Chúa giúp con tha thứ hết cho mọi người để con được hoàn toàn tự do. Xin ban cho con một trái tim mới chỉ có yêu thương và bình an mà thôi. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.