slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy bước đi trong đường lối Chúa

NGÀY THỨ 10:
BÀI ĐỌC
Đnl26, 16-19 Môsê đã nói với dân chúng rằng: "Hôm nay Chúa là Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn. Hôm nay ngươi đã chọn Chúa làm Thiên Chúa, thì hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người. Hôm nay Chúa đã chọn ngươi làm dân riêng Chúa, như Người đã phán với ngươi, thì ngươi hãy tuân giữ mọi giới răn của Người. Người sẽ làm cho ngươi được vinh quang, thanh danh và huy hoàng hơn mọi dân tộc Người đã tạo dựng, để ngươi trở thành dân thánh của Chúa là Thiên Chúa ngươi, như Người đã phán".
SUY NIỆM
Khi Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ biết: "Thầy là Đường, là Sự thật và là Sự sống" thì Chúa cũng đã trả lời cho tôi hôm nay như thế. Chính Chúa Giêsu là Đường. Ngoài Chúa ra, không còn con đường, sự thật, sự sống nào khác. Nếu có, thì con đường đó không trọn hảo, hay thiếu sự thật và không có sự sống. Đường của Chúa Giêsu đã được nói rất rõ, đã được nói hết trong Kinh Thánh, cho dù có những lời mạc khải nào đi nữa, bất kể cho ai cũng không rõ hơn được. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì thầy cũng đã cho các con biết". Cám ơn Chúa Giêsu đã không giữ bí mật. Vậy muốn biết rõ, muốn tìm hiểu đường lối Chúa để bước đi thì tôi phải đọc Lời Chúa. Không đọc Lời Chúa thì tôi không biết Chúa Giêsu; không biết Chúa Giêsu thì tôi cũng chẳng biết đường của Ngài để bước theo.
Muốn bước đi trong đường lối Chúa, thì ngoài việc đọc Lời Chúa, tôi cũng cần có Chúa Thánh Thần dẫn dắt, vì Chúa Thánh Thần sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, Ngài sẽ tỏ ra cho tôi thấy Chúa Giêsu. Không có Thần Khí của Chúa thì dù tôi có mắt cũng như mù, thấy đường cũng vẫn đi lạc lối. Vậy khi tôi biết: "Lời Chúa là đường soi bước tôi đi", thì tôi không còn đi tìm con đường nào ở đâu nữa. Chúa đã tỏ ra cho tôi biết đâu là con đường mà sao tôi vẫn cứ đi kiếm tìm?
THỰC HÀNH
Đnl 26,16 Thiên Chúa truyền lệnh cho ngươi phải thi hành các lề luật và các huấn lệnh này; ngươi phải tuân giữ và thực thi các điều đó hết lòng và hết tâm hồn.
- Với chính mình: đọc và thực hành Lời Chúa, xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt.
- Với tha nhân: khuyến khích họ đọc Lời Chúa, giúp họ tin vào Lời Chúa.
- Với Chúa: xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tràn đầy, xin Chúa tỏ ra cho hiểu lời Chúa.
GHI NHỚ
Đnl 26,17 Hãy bước đi trong đường lối Người, tuân giữ các lề luật, giới răn và huấn lệnh của Người; hãy vâng lệnh Người.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu, bước đi trong đường lối Chúa tức là làm theo lời Ngài dạy. Xin cho con biết say mê tìm đọc Lời Chúa để con biết đường nào là đường Chúa muốn con bước đi. Xin Mẹ Maria nắm tay con, dẫn con đi trên đường đến với Chúa, vì con đường Mẹ dẫn là con đường ngắn nhất đến với Chúa Giêsu. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.