slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Hãy lắng nghe để Chúa nói

NGÀY THỨ 06:
BÀI ĐỌC
Mt 6,7-15 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen'.
"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".
SUY NIỆM
Tôi đã quen mỗi khi cầu nguyện là xin hết cái này tới cái kia, nói liên tục từ đầu đến cuối, không để Chúa có cơ hội nói, và hễ cầu nguyện là tôi mang kinh ra đọc, đọc hết kinh này tới kinh kia. Lắm khi Chúa muốn rời khỏi bàn thờ để bước vào cuộc đời của tôi, nhưng tôi lại muốn Chúa ngự trên đó để thờ lạy. Lời Chúa hôm nay dạy tôi về cầu nguyện một cách rõ ràng. Người dạy tôi cầu nguyện như sau:
-  Trước tiên với Chúa: chúc tụng danh Chúa cả sáng, cầu mong nước Chúa trị đến, ý Chúa được thể hiện.
- Với chính mình: Xin lương thực hằng ngày dùng đủ, và xin Ngài tha thứ những vấp phạm.
- Với tha nhân: hãy tha thứ cho họ.
- Với sự dữ: xin Chúa bảo vệ khỏi sa chước cám dỗ.
Như vậy lời cầu nguyện của tôi muốn làm theo lời Chúa dạy phải có 4 khuôn mặt: Thiên Chúa, tôi, tha nhân và sự dữ (xin bảo vệ). Đừng nghĩ là phải nói nhiều mới được Chúa chấp nhận. Tôi sẽ chẳng nghe Chúa nói gì với mình nếu tôi không để Chúa nói và biết thịnh lặng lắng nghe.
THỰC HÀNH
 Mt 6,9-13 Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ đến chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
- Với chính mình: thinh lặng lắng nghe Chúa khi cầu nguyện, sám hối tội lỗi mình.
- Với tha nhân: tha thứ cho họ, làm hòa với họ
- Với Chúa: chúc tụng Danh Chúa, tìm thánh ý Chúa, mong nước Chúa hiển trị khắp nơi.
GHI NHỚ
 Mt 6,14-15 Nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa, Chúa tạo dựng nên con với hai cái tai và một cái miệng, chắc hẳn Chúa muốn con nghe nhiều hơn nói. Xin dạy con biết chờ đợi lắng nghe tiếng Chúa như Samuen. Làm sao mỗi khi con cầu nguyện thì không phải con nói mà chính Chúa nói trong con. Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Amen.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.