slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Linh Mục và giáo dân thuộc giáo điểm Con Cuông giáo phận Vinh.

Trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ . " Một con ngựa đau cà tàu không ăn cỏ "
 
Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Các Linh Mục , giáo dân , giáo điểm Con Cuông Giáo Phận Vinh .
 
Xin Thiên Chúa nhân từ qua lời bầu cử của Mẹ hồn xác lên trời bổn mạng giáo phận Vinh xuống muôn ơn lành , che chở các Linh Mục , giáo dân giáo điềm Con Cuông , cách chung giáo phận Vinh để mọi người thực sự có tự do trong việc thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa qua Thánh Lễ Misa.
 
Xin Chúa Tha tội cho những người đã gây tổn thương đến các Linh Mục, giáo dân và những hành vi phạm Thánh của những người không biết việc họ đang làm tại giáo điểm Con Cuông và nhiều nơi trên Quê Hương Việt Nam. 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.