Ultreya Tháng 5 (Sống đức tin Mẹ Maria)

 

Kể từ tháng 5 Ultreya sẻ được tổ chức vào ngày thứ Bảy.
Thời gian: 3 giờ chiều đến 4 giờ 30 chiều.

Sac_Event_Dates: 
Saturday, May 12, 2012