slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Hùng là Thân Phụ Cha Andrew Nguyễn Vũ ( Cha Linh Hướng PT Cursillo Nghành nói Tiếng Việt GP San Jose) vừa mới qua đời.

Trong tinh thần hiệp thông và chia sẻ :  Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Hùng là Thân Phụ Cha Andrew Nguyễn Vũ  ( Cha Linh Hướng PT Cursillo Nghành nói Tiếng Việt GP San Jose) vừa mới qua đời.  Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót qua lời bầu cử của Mẹ Maria, Thánh Giuse bồn mạng Ông Cố , các Thánh bổn mạng Cursillo-online sớm đưa linh hồn Ông Cố Giuse về hưởng tôn nhan Chúa. 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.