slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin mọi người hợp ý cầu nguyện cho linh hồn Bà Cố Anna Chu Thị Diệp Mẹ Sr Chu Tuyết Mai vừa mới qua đời.

Xin Thiên Chúa nhân từ qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Bổn mạng Anna sớm đưa linh hồn Bà cố Anna về hưởng tôn nhan Chúa. 


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.