slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Xin cầu cho linh hồn Martha vừa qua đời hôm thứ Sáu

Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Martha là thân mẫu của anh Sơn Huỳnh trong ca đoàn vừa mới qua đời hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 11 tại Sacramento.


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.