slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

You are here

Sống Phúc Âm Trong Tuần

 • CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  GIỚI RĂN MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Khi nói tới điều răn mến Chúa yêu người thì ai cũng cho là một đề tài quá quen và cũ kỹ rồi, nhưng nếu biết cầu nguyện, suy gẫm, tìm hiểu và nghiên cứu thì đây là một đề tài phong phú, nó sẽ gợi mở ra một chân trời rộng rãi và còn nhiều điều mới lạ. Hầu hết chúng ta mới học thuộc lòng điều răn ấy chứ chưa hiểu hết nội dung, nên chưa thực hành đầy đủ  điều răn ấy.
   

 • CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  NGƯỜI MÙ THÀNH GIÊRICÔ
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Marcô kể lại cho chúng ta việc chữa lành người mù thành Giêricô. Điều đó chứng tỏ Thiên Chúa luôn yêu thương con người. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và là con vua Đavít về phương diện con người, là Đấng mang lại ơn cứu độ nếu chúng ta tin tưởng đón nhận. Nhưng cần phải có đức tin tinh tuyền, can đảm giống như niềm tin của anh mù Bartimê.
   

 • CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  PHẢI BIẾT LỰA CHỌN
  +++
  A. DẪN NHẬP
   
            Theo tâm lý chung của con người, ai cũng thích được giầu sang phú quí, của cải dư dật, có kẻ hầu người hạ, nhưng Hội thánh muốn dùng những bài đọc hôm nay để cảnh giác chúng ta : của cải, sự giầu sang có thể là một trở ngại cho đời môn đệ. Cần phải biết cách làm chủ chúng, và chấp nhận sự hy sinh trong việc sử dụng. Tuy nhiên, so với những hy sinh mà đời môn đệ phải có thì phần thưởng được ban cho đời môn đệ thật vô cùng lớn lao.
   

 • CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B

   
   
  CHUNG THỦY TRONG HÔN NHÂN
  +++
  A. DẪN NHẬP
           

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.