slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4

Mùa Chay Thánh

Chua phuc sinh

“Lạy Chúa, xin soi sáng mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải và tăng cường việc bác ái yêu thương, hầu chế ngự mọi tính mê tật xấu. Nhờ đó, chúng con được sạch tội, và thêm lòng sốt sáng thông phần cuộc khổ nạn của Đức Ki-tô, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời”.

Title Updated date Total views
TIN VÀO CON THIÊN CHÚA ( 30/04/14THỨ TƯ TUẦN 2 PS ) 4/23/14 3
SINH RA BỞI THẦN KHÍ ( 29/04/14THỨ BA TUẦN 2 PS ) 4/23/14 2
KHÁT KHAO ƠN TÁI SINH ( 28/04/14THỨ HAI TUẦN 2 PS ) 4/23/14 2
BÌNH AN CHO CÁC CON ( CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH B ) 4/23/14 2
VÌ TIN NÊN THẤY ( 27/04/14 CHÚA NHẬT TUẦN 2 PS – A ) 4/23/14 2
ĐỨC KI-TÔ ĐANG SỐNG ( 26/04/14 THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PS ) 4/23/14 2
ĐỨC GIÊ-SU VẪN “TỎ MÌNH RA…” ( 25/04/14 THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PS ) 4/23/14 2
ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN ( 24/04/14THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PS ) 4/23/14 2
XIN CHÚA Ở LẠI VỚI CON ( 23/04/14THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PSLc 24,13-35 ) 4/23/14 2
NGHE CHÚA GỌI TÊN TÔI ( 22/04/14 THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PS ) 4/23/14 2
TIN MỪNG CHO MỌI NGƯỜI ( 21/04/14 THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PS ) 4/23/14 2
Đề tài tình yêu và tình bạn trong Tin Mừng Gio-an 4/23/14 2
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI THẬT ( CHÚA NHẬT PHỤC SINH A,B,C. ) 4/23/14 2
“NGƯỜI ĐÃ SỐNG LẠI NHƯ LỜI THÁNH KINH” ( 20/04/14CHÚA NHẬT PHỤC SINH – A ) 4/23/14 2
CHÚA CHẾT ( 19/04/14 THỨ BẢY TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2
NGÀI ĐÃ CHẾT VÌ TÔI ( 18/04/14 THỨ SÁU TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2
KÉO DÀI BỮA TIỆC HIỆP THÔNG ( 17/04/14 THỨ NĂM TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2
ĐỨC GIÊ-SU, NGƯỜI BỊ PHẢN BỘI ( 16/04/14 THỨ TƯ TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2
TRUNG THÀNH VỚI TÌNH YÊU ( 15/04/14 THỨ BA TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2
GIU-ĐA ĐÓNG ĐINH CHÚA GIÊ-SU ( 14/04/14THỨ HAI TUẦN THÁNH ) 4/23/14 2

Pages


Copyright © 2011 Cursillo Online. All rights reserved.